Xây dựng đường giao thông, hè đường, thoát nước mưa, nước thải tuyến 2 – Hải Phòng

Xây dựng đường giao thông, hè đường, thoát nước mưa, nước thải tuyến 2: Từ km +0.00 đến km 1+340 – Hải Phòng
– Giá trị: 26,8 tỷ VNĐ
– Tiến độ: 7/2009 đến

(0243) 8687 557