Cơ cấu tổ chức

– Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.
– Ban kiểm soát: Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
– Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc điều hành Công ty là người Đại diện của Công ty trong việc điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng Giám đốc điều hành Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm. Tổng Giám đốc điều hành Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
– Phó Tổng Giám Đốc: Các Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty giúp việc cho Tổng Giám đốc điều hành điều hành mọi hoạt động của Công ty trong các lĩnh vực theo sự phân công và uỷ quyền của Tổng Giám đốc điều hành, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc điều hành Công ty và pháp luật về nhiệm vụ được phân công và uỷ quyền.
– Các phòng chức năng: Do Hội đồng quản trị thành lập trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc điều hành, các phòng chịu trách nhiệm thực hiện và tham mưu cho Tổng Giám đốc điều hành các công việc thuộc phạm vi chức năng của phòng đồng thời phối hợp với các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện mục tiêu và chiến lược chung của Công ty.
– Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị: Là bộ phận giúp việc cho Hội đồng quản trị Công ty tư vấn nội dung và ghi chép, tổng hợp các nội dung tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông.
– Ban Kiểm toán nội bộ: Là bộ phận do Hội đồng quản trị thành lập, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các hoạt động đảm bảo & tư vấn mang tính độc lập & khách quan liên quan tới các công việc quản trị, quản lý rủi ro, và kiểm soát trong doanh nghiệp.
– Ban quản lý dự án: Thực hiện quản lý dự án các Dự án đầu tư của Công ty.
– Ban điều hành thi công : Thực hiện quản lý thi công xây lắp các gói thầu của Công ty.
– Đội xây dựng : Thực hiện thi công xây lắp các gói thầu của Công ty.
(0243) 8687 557