Category Archives: Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu Đại hội đồng cổ công năm 2018

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2018: https://www.mediafire.com/file/9dq9cy99zgde5cb/1.Chuong+trinh+DHCD+2018.doc https://www.mediafire.com/file/yhnf88gzfgb3h18/2.Mau+thu+tham+gia+y+kien+DHDCD+2018.doc https://www.mediafire.com/file/g470b6k91me1ig1/3.Quyche+Dai+hoi+2018.doc https://www.mediafire.com/file/qeqg4j5rsw21qqd/4.Bao+cao+HDQT.doc https://www.mediafire.com/file/48zcii5wyq6jz74/6.Phu+luc+kem+bao+cao+HDQT.doc https://www.mediafire.com/file/75xxk6tobxftde7/7.Du+thao+Bao+cao+Ban+kiem+soat.doc https://www.mediafire.com/file/2lix98denzcvol9/9-TTr+Thong+qua+chi+tieu+KH+2018.doc https://www.mediafire.com/file/08ik206691xneh9/10-TTr+Uy+quyen+cho+H%C4%90QT+v%E1%BB%81+%C4%90T%2C+Tai+chinh+2018+(1)+-+Hai+sua.doc https://www.mediafire.com/file/52bu24o93883jk4/11-TTR+Lua+chon+don+vi+kiem+toan+2018.doc https://www.mediafire.com/file/697mo76n9c5bl3g/12-TT+Th%C3%B9+lao+H%C4%90QT%2C+BKS.doc https://www.mediafire.com/file/lmb95tehb681e8d/13-TTr+Thay+%C4%91%E1%BB%95i+ng%C3%A0nh+ngh%E1%BB%81+kinh+doanh.doc https://www.mediafire.com/file/3jkue9e6yuh3827/14-TTr+Sua+doi+dieu+le.doc https://www.mediafire.com/file/tukqr96m66c8dg7/15-+Nghi+quyet++DHCD+2018.doc https://www.mediafire.com/file/ag32s2qtnjtcmn3/16.DIEU+LE+HUD1-2018.+doc.doc https://www.mediafire.com/file/m56iimmmcsaymc6/17.PH%E1%BB%A4+L%E1%BB%A4C+01-+Nganh+nghe+kinh+doanh.doc https://www.mediafire.com/file/5i6q875f77ljd5a/18.Phu+luc+2-+Co+dong+sang+lap.doc https://www.mediafire.com/file/ayeinny66fwexv1/19Quy+ch%E1%BA%BF+QTr%E1%BB%8B+HUD1-2018.doc https://www.mediafire.com/file/vwmagf33da2kthg/Thuyet+minh+sua+Dieu+le+2018.doc

(0243) 8687 557