Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và các tài liệu đính kèm

 Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 

 

 

 

 

Các tài liệu đính kèm:

1. Thư mời họp Thu moi 2021

2. Chương trình 2. Chuong trinh

3. Quy chế làm việc 3. Quy che lam viec

4. Tờ trình số 01 4. To trinh so 01

5. Tờ trình số 02 5. To trinh so 02

6. Tờ trình số 03 6. To trinh so 03

7. Tờ trình số 04 7. to trinh so 04

8. Tờ trình số 05 8. To trinh so 05

9. Tờ trình số 06 9. To trinh so 06

10. Tờ trình số 07 10. To trinh so 07

11. Dự thảo báo cáo HĐQT 11. Du thao bao cao HDQT

12. Dự thảo báo cáo BKS 12. Du thao Bao cao BKS

13. Dự thảo điều lệ 13. Du thao Dieu le

14. Dự thảo quy chế quản trị  14. Du thao Quy che quan tri

15. Dự thảo quy chế HĐQT 15. Du thao Quy che HDQT

16. Dự thảo quy chế BKS 16. Du thao Quy che BKS

17. Dự thảo nghị quyết 17. Du thao Nghi quyet

(0243) 8687 557