KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Trong chiến lược phát triển của mình năm 2010 và các năm tiếp theo, HUD1 luôn coi lĩnh vực kinh doanh bất động sản là một trong các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty. Ngoài mang lại lợi  nhuận, lĩnh vực này còn hỗ trợ cho lĩnh vực xây lắp, sản xuất công nghiệp vật liệu xây dựng và các lĩnh vực khác cùng phát triển.
Các loại hình kinh doanh bất động sản của HUD1:
Đầu tư kinh doanh nhà ở.
Đầu tư kinh doanh các khu đô thị mới, khu công nghiệp. 


(0243) 8687 557