Công bố thông tin về việc hủy thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Nghị quyết số 466/NQ-HĐQT ngày 19/10/2021

Công bố thông tin về việc hủy thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Nghị quyết số 466/NQ-HĐQT ngày 19/10/2021

Bản ký.CVD 228_0001

(0243) 8687 557