Dự án: Cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang

Xây dựng hệ thống cống cấp 1, cấp 2, cấp 3 (chống ngập úng, thoát nước mưa, nước thải) thuộc Dự án: Cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang
– Giá trị: 103,4 tỷ VNĐ
– Tiến độ: 36 tháng từ tháng 12/2007 đến tháng 12/2010

 

(0243) 8687 557