Nghị quyết HĐQT v/v lấy ý kiến cổ đông bằng VB để Tăng vốn điều lệ và TB về ngày ĐKCC

Nghi quyết số 85/NQ-HĐQT ngày 16/12/2022 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; Thông báo số 86/TB-HĐQT ngày 16/12/2022 của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ dông bằng văn bản:

Nghi quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Thông báo của HĐQT về ngày ĐKCC

(0243) 8687 557