ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY HUD1 – ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN

 

   Ngày 23 tháng 6 năm 2022, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

   Đại hội đã tiến hành thông qua 7 nội dung và bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2026). Kết quả bầu cử:

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1.     Ông Dương Tất Khiêm

2.     Ông Lê Thanh Hải

3.     Ông Lê Đắc Hiếu

 

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

1.                       1.  Ông Bùi Thái Khanh

2.                       2.Ông Nguyễn Hồng Sơn

3.                       3.    Bà Lê Phương Anh

 

   Tại Đại hội, ông Dương Tất Khiêm – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã phát biểu chia sẻ về thực trạng, cơ hội và sự phát triển dài hạn của Công ty.

   Kết thúc Đại hội đồng cổ đông Công ty HUD1, 08 vấn đề quan trọng đã được thông qua với tỷ lệ tán thành 100%. Đây là tiền đề cho Ban lãnh đạo Công ty có thể chủ động đưa ra các quyết sách kịp thời khi thực hiện các nhiệm vụ phát sinh để mở rộng công tác đầu tư, xây dựng giúp Công ty ngày càng phát triển trong thời gian tới.

(0243) 8687 557