Công bố thông tin về việc bổ sung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Sửa đổi bổ sung một số tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, gồm: Quy chế bầu cử, Báo cáo HĐQT, Báo cáo Ban kiểm soát, Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021, Tờ trình về Kế hoạch năm 2022, Tờ trình xin chủ trương tăng vốn điều lệ, Tờ trình xin chủ trương giao dịch với người liên quan, Dự thảo nghị quyết Hội đồng quản trị.

Bản ký-TL ĐHCĐ 2022

Bản ký-CV 114

(0243) 8687 557