Kết quả sản xuất kinh doanh

 

* Một số chỉ tiêu thực hiện trong những năm  qua

 

Các chỉ tiêu chính
 Giá trị tổng sản lượng
(Triệu đồng)
Giá trị doanh thu
(Triệu đồng)
Năm 2006
362.118
263.026
Năm 2007
562.020
443.397
Năm 2008
776.450
534.938
Năm 2009
824.400
677.003
Năm 2010
1.200.000
700.000
(Ghi chú: Số liệu năm 2010 là kế hoạch thực hiện)
* Đầu tư kinh doanh nhà ở để bán:
Các chỉ tiêu chính
 Diện tích m2 sàn nhà ở
Năm 2007
14.350
Năm 2008
10.500
Năm 2009
30.000
Năm 2010
42.000
 

 

(0243) 8687 557