HUD1 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Tới dự Đại hội có ông Nghiêm Văn Bang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty HUD; ông Tạ Trọng Tấn – Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; cùng trưởng các Ban trong Tổng công ty HUD; các đại diện kiểm toán và sàn giao dịch chứng khoán; phía Công ty HUD1 có ông Nguyễn Văn Dân – Chủ tịch HĐQT; ông Dương Tất Khiêm – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty HUD1; cùng các ủy viên HĐQT và đại diện cổ đông được triệu tập tại Đại hội của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1.
  Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013, kế hoạch phát triển công ty năm 2014; Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2013 và và phương hướng triển khai kế hoạch SXKD năm 2014; Cổ tức năm 2014…
 Đại hội đã được nghe báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014 của ông Nguyễn Văn Dân – Chủ tịch HĐQT Công ty HUD1. Mặc dù nền kinh tế tiếp tục khó khăn, tình hình suy giảm của thị trường kinh doanh bất động sản và những khó khăn nội tại nảy sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty, nhưng HUD1 đã đạt được các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh như sau: Tổng giá trị sản xuất kinh doanh và vốn đầu tư đạt 655/740 tỷ đồng, Doanh thu ( Công ty mẹ ) : 585/520 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 9,6/20 tỷ đồng, chi trả cổ tức trình đại hội 6/10 %/. Cũng theo báo cáo, nhiệm vụ trong năm 2014, tổng giá trị SXKD của HUD1 kế hoạch ở mức 650 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến ở mức 10,1 tỷ đồng, chi chả cổ tức dự kiến 6% thấp hơn chỉ tiêu của năm 2013 nhưng phù hợp với tình hình kinh tế nói chung và thực tế thị trường bất động sản năm nay. 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nghiêm Văn Bang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty ghi nhận và đánh giá cáo kết quả của HUD1 trong năm vừa qua, ông cũng chia sẻ những khó khăn mà ngành xây dựng đang gặp phải do thị trường bất động sản đóng băng kéo dài, đồng thời mong muốn HUD1 cần tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả của năm 2013. Ông cũng đề nghị HUD1 lưu ý những vấn đề như: về đầu tư, cần tập trung quyết liệt triển khai kinh doanh các dự án Đông Sơn – Thanh Hóa, Vân Canh… thu hồi vốn, tiếp tục nghiên cứu và triển khai dự án của Tổng công ty, tiếp tục nghiên cứu các dự án ở các địa bàn thích hợp với thị trường và triển khai đầu tư; về xây lắp HUD1 trong năm 2013 lĩnh vực xây lắp đã đóng góp trên 80% KH SXKD của Công ty, do vậy cần tiếp tục danh mọi ưu tiên cho lĩnh vực này và tập trung hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các dự án đã hoàn thành để thu hồi vốn, đồng thời tiếp tục tìm kiếm các dự án như lớn như Nhà máy Samsung Bắc Ninh và tiếp tục triển khai công tác xây lắp Nhà máy Samsung tại Thái Nguyên theo hợp đồng đã ký nhằm tạo thêm việc làm cho người lao động trong Công ty; công tác tài chính, tập trung quyết liệt để thực hiện theo từng quý kiểm điểm và thực hiện các giải pháp giảm vay vốn ngân hàng ngắn hạn và dài hạn, ổn định ngân sách, cân bằng vốn để phục vụ SXKD Công ty; về quản trị doanh nghiệp, cần bám sát vào Nghị quyết của Tổng công ty về nhiệm vụ tái cơ cấu, cổ phần hóa, bố trí hợp lý nguồn nhân lực, chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao trình độ, năng lực để đáp ứng được các nhiệm vụ SXKD của Công ty. Ông cũng tin tưởng bằng sự đoàn kết và lỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty HUD1 sẽ hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2014 mà các cổ đông đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thực hiện trong năm 2014.
(0243) 8687 557