Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1

 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua theo nghị quyết 452/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2021

Chi tiết Điều lệ tải về xem tại đây

(0243) 8687 557