Đại hội đồng cổ đông thường niên năm2017

Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 được Đại hội cổ đông thông qua ngày 14/04/2016. Đại hội đồng cổ đông  Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 được tổ chức lúc 8h00 ngày 12/04/2017 tại Trụ sở Công ty 168 Giải phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
Tới dự Đại hội có các lãnh đạo của Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị : Ông Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch Hội đồng thành viên ; Bà Bùi Thị Thúy – Đại diện Công ty Kiểm toán Việt Nam CPA cùng các Lãnh đạo Công ty HUD1, Cán bộ công nhân viên đại diện các cổ đông. Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 87 cổ đông trên tổng số 527 cổ đông, đại diện cho 6.441.951 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 64,4%.

( Ông Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch Hội đồng thành viên – Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị )

( Ông Nguyễn Văn Dân – Chủ tịch HĐQT Công ty HUD1)
Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng gồm: Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát; Phương án  phân chia lợi nhuận năm 2016; Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022)
Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên tổ chức ngày 12/04/2017 , Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần  có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội ra mắt ban Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  nhiệm kỳ (2017-2022)

  ( Hội đồng quản tri Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 nhiệm kỳ 2017- 2022)
                   (Ban kiểm soát công ty HUD1 nhiệm kỳ 2017-2022)
Đại hội đã hoàn thành toàn bộ các nội dung như chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội bế mạc vào lúc 11h00 cùng ngày và thành công tốt đẹp. 

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:
http://www.mediafire.com/file/5hrmivl7gqitul2/Bien_ban_DHCD_thuong_nien_2017_HUD1.pdf

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:
http://www.mediafire.com/file/1tx6gfyy99gfq6t/NQ_556_DHCD_thuong_nien_2017_Cty_HUD1.pdf

(0243) 8687 557