ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1 NHIỆM KỲ 2015-2020

     Ngày 19/5/2015, Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư và Xấy dựng HUD1 nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tại Đại hội đoàn Chủ tịch đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2010 – 2015 và phương hướng nhiệm vụ của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội thảo luận, tham luận góp ý cho Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Công ty trình Đại hội.
Kết quả hội nghị  lần thứ nhất BCH Đảng bộ:
Bầu các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư, UBKT, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Đại hội bầu ra BCH mới nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 7 đồng chí đã công bố kết quả.

 

(0243) 8687 557