Cải tạo ống cống cấp 2 và 3 lưu vực Tân Hóa – Lò Gốm (Khu trung tâm) – Hồ Chí Minh

Gói thầu TH3: Cải tạo ống cống cấp 2 và 3 lưu vực Tân Hóa – Lò Gốm (Khu trung tâm) – Hồ Chí Minh Hạng mục II Giai đoạn I
– Giá trị: 109,9 tỷ VNĐ
– Tiến độ: 36 tháng từ tháng 05/2008 đến tháng 05/2011

(0243) 8687 557