Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2020:
https://www.mediafire.com/file/0ow3u4hzfiop2bi/BI%CAN_B%u1EA2N_H%u1ECCP_V%C0_NGH%u1ECA_QUY%u1EBET_%u0110H_%u0110%u1ED2NG_C%u1ED4_%u0110%D4NG_TH%u01AF%u1EDCNG_NI%CAN_2020_CTY_HUD1.pdf/file

(0243) 8687 557